Nacionalni konvent i Centralna jedinica za harmonizaciju – O ciljevima i izazovima

Radna grupa Nacionalnog konventa za poglavlje 32 – Finansijski nadzor, održala je sednicu sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju (CJH). Na sastanku su razmatrani zaključci radne grupe koji se odnose na CJH .

Podsećamo na zaključke radne grupe s kraja prošle godine:

„...uvođenje i razvoj interne revizije sporo napreduje, a kadrovi nisu dovoljno obučeni i nezavisni. Kapaciteti Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) nisu dovoljni da pokriju sve nadležnosti. Terenska istraživanja Topličkog centra za demokratiju pokazuju da je situacija nepovoljna kada je u pitanju uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije. Tamo gde je uspostavljen rad internih revizora ograničen je nedovoljnim kapacitetima, njihovim statusom ili uplivom politike. Važno je obezbediti  nezavisnost u radu internih revizora koji bi trebalo da odgovaraju Skupštini umesto načelniku ili Predsedniku opštine“

S tim u vezi predstavnici CHJ su izjavili da se intenzivno radi na uvođenju finansijskog upravljanja i kontrole i na razvoju interne revizije. Ipak napredak je dosta spor pre svega zbog obima reforme koja se sprovodi, zatečene poslovne kulture u organizacijama i nedovoljne obučenosti kadrova.

Oni dele zaključak da su interni kapaciteti Centralne jedinice za harmonizaciju nedovoljni. Cilj je da se sa postojećim kapacitetima učini najveći mogući napredak u uspostavljanu interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Pored nešto sporijeg napretka u percepciji prema internoj finansijskoj kontroli u javnom sektoru, najznačajniji ograničavajući je aktuelna zabrana zapošljavanja i nedovoljne zarade za potrebne veštine i kvalifikacije;

Predstavnici Centralne jedinice za harmonizaciju kažu da je najbitnije da dođe do unapređenja upravljačke odgovornosti - unapređenja odgovornosti rukovodilaca. Da rukovodilac odgovara za ostvarivanje ciljeva, a ne samo za zakonitost u radu. Kada je reč o sprovođenju preporuka koje CHJ upućuje drugim državnim organima, rečeno je da mehanizam koji je uveden pre dve godine (da se zaključkom Vlade zadužuju ministarstva i pravosudni organi za sprovođenje preporuka) tek treba da zaživi.

Foto: Unsplash