NACIONALNI KONVENT O EU: Gde je Srbija u pogledu finansijskog nadzora?

Radna grupa Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 32 - Finansijski nadzor, održala je online sednicu gde se raspravljalo o nedavno objavljenom izveštaju Evropske komisije. Zaključeno je da izveštaj ne sagledava pravo stanje na terenu.

Radna grupa se usaglasila da uvođenje i razvoj interne revizije sporo napreduje, da kadrovi nisu dovoljno obučeni i nezavisni. Kapaciteti Centralne jedinice za harmonizaciju (CJH) nisu dovoljni da pokriju sve nadležnosti. Terenska istraživanja Topličkog centra za demokratiju pokazuju da je situacija nepovoljna kada je u pitanju uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije. Tamo gde je uspostavljen rad internih revizora ograničen je nedovoljnim kapacitetima, njihovim statusom ili uplivom politike.

Važno je obezbediti i nezavisnost u radu internih revizora koji bi trebalo da odgovaraju Skupštini umesto načelniku ili Predsedniku opštine.

Rad Državne revizorske institucije (DRI) je na višem nivou od interne revizije, ali je takođe primetan nedostatak kadrova , naročito za podnošenja prekršajnih i krivičnih prijava i praćenja pokrenutih postupaka. Predloženo je formiranje odeljenja u okviru DRI koje bi bavilo procesuiranjem neregularnosti, prekršajnih i krivičnih prijava i pribavljanjem dokaza kao odgovor na nedostatak  kapaciteta ove institucije. Sa druge strane, pohvalno je objavljivanje registra preporuka o izvršenim revizijama na sajtu gde su dostupne sve informacije uključujući i odgovor na preporuke od strane korisnika.

Poželjno je da se decentralizaciju  DRI i CJH kroz uspostavljanje mreže šaltera na lokalu koja bi eventualno bila povezana sa pravobraniocima. Procena je da bi efikasnost praćenja rada i kontrola internih revizora bila veća ukoliko bi se  premestila na lokalni nivo.

Oblasti zaštite finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja u velikoj meri su usklađene sa propisima i praksom EU.

Koordinatorka Radne grupe za poglavlje 32 – Marijana Radovanović 011/405-27-80

Menadžerka za komunikacije Nacionalnog konventa o EU – Ivana Lazarević 064/81-57-907