O nama

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) je platforma civilnog društva koja zastupa interese građana i građanki Srbije u svim fazama procesa evropskih integracija.

Nacionalni Konvent o EU je savez udruženja nastao sa ciljem da održava i unapređuje dijalog između prеdstаvnikа držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа i prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji.  

Naša misija je da pratimo, analiziramo i ocenjujemo napredak u procesu pristupanja, da zagovaramo i građanima i građankama Srbije prezentujemo dobiti i troškove članstva u Evropskoj uniji.

Zajedno sa više od 750 organizacija članica predstavljamo najveću organizovanu podršku integraciji Srbije u Evropsku uniju.

VIZIJA

Naša vizija je Srbija kao uređena država vladavine prava i socijalne pravde Srbija koja se ekonomski i društveno razvija u okvirima održivog razvoja, čuva kulturnu baštinu i stvara nove vrednosti kao članica Evropske unije.

MISIJA

Naša misija je da:

 • pružamo stručnu podršku Pregovaračkom timu
 • dajemo preporuke i mišljenja o ispunjavanju merila i uslova za članstvo
 • nadziremo proces pridruživanja, sprovođenja reformi i informišemo javnost o tome
 • promovišemo kulturu dijaloga i učešća građana u zajedničkom stvaranju društva vladavine prava, socijalne pravde, održivog razvoja i pristupanju Srbije Evropskoj uniji

CILJEVI

 • uspostavljen društveni konsenzus o potrebi i značaju pristupanja Srbije Evropskoj uniji
 • sprovedene potrebne reforme i ispunjavanje merila i uslova za članstvo u Evropskoj uniji uz podršku Konventa
 • informisana javnost o dobitima i troškovima pridruživanja Evropskoj uniji  
 • kontinuirana kultura dijaloga između Vlade Republike Srbije i civilnog društva

Područja promena na koja je usmereno delovanje Konventa

 • Uticanje na donošenje i sadržaj  zakonskih rešenja, mera i standarda  u reformskim procesima u skladu sa promovisanim EU vrednostima, kroz praćenje, analiziranje i predlaganje promena
 • Razvoj kapaciteta Konventa i drugih aktera u znanjima i informacijama o procesima integracije Srbije u EU (šira stručna javnost, mediji i građani)
 • Uticanje na promene u sistemima i sektorima, kao i u samoj strukturi Konvent, kroz uvođenje različitih aktera, akcija i programa u proces pridruživanja Srbije u EU u okviru institucionalnog okvira i u skladu sa procedurama predviđenim za vođenje procesa pregovora Srbije i EU o članstvu
 • Doprinos uspešnosti sprovođenja reformi kroz saradnju sa ministarstvima, institucijama i u partnerstvu sa organizacijama koje dele iste vrednosti i koje svojom stručnošću i aktivizmom proširuju i povećavaju podršku članstvu Srbije u EU među građanima Srbije i Evropske unije

Strategija Nacionalnog Konventa o Evropskoj uniji

Programski savet

Sastavljen je od predstavnika i predstavnica organizacija civilnog društva, koji koordiniraju radom Konventovih Radnih grupa. Sastav, nadležnosti, zadaci  i način rada Programskog saveta definisani su Statutom i Poslovnikom o radu.

članovi i članice programskog saveta

Dušan Protić - Centar za evropske politike, Nemanja Nenadić - Transparentnost Srbija, Jelena Rančić - NALED, Nataša Vučković - Fondacija Centar za demokratiju, Marko Obradović - Centar za evropske politike, Zlatko Stefanović - UNION, Slobodan Krstović - NALED, Nikola Marković - Društvo za informatiku Srbije, Dragan Roganović - Mreža za ruralni razvoj, Miloš Milovanović - Evropski pokret u Srbiji, Zvezdan Kalmar - CEKOR, Lidija Radulović - Beogradski fond za političku izuzetnost, Sanja Filipović - Ekonomski institut, Andrija Pejović - Evropski pokret u Srbiji, Jovana Spremo - YUCOM, Sonja Stojanović Gajić - BCBP, Igor Bandović - BCBP, Nikola Božić - Istraživačka stanica Petnica, Nataša Đereg - CEKOR, Bojana Todorović - ISAC fond, Kori Udovički - CEVES, Igor Novaković - ISAC fond, Dragiša Mijačić - InTER, Maja Stojanović - Građanske incijative, Marko Malović, Srđan Majstorović - Centar za evropske politike, Aleksandar Simurdić - Evropski pokret Novi Sad, Nataša Gligorijević - Centar za održivi razvoj Srbije

Radne grupe

Čine organizacije civilnog društva odabrane prema kriterijumima ekspertize, reprezentativnosti, postojećim referencama i već formiranim mrežama. Glavna uloga radnih grupa je da prate, analiziraju i ocenjuju napredak u pregovorima sa EU u relevatnim poglavljima. Rad radnih grupa Konventa tematski prаti strukturu Prеgоvаrаčkih radnih grupа zа prеgоvоrе sа ЕU Vlade Republike Srbije. Takođe postoji mogućnost udruživanja u međusektorske radne grupe ili osnivanje jednu ili više podgrupa u skladu sa složenošću poglavlja koje prate.

Radne grupe po obimu i temama dele se na one koje u svom radu pokrivaju

samo jednu celinu ili poglavlja

 • Poglavlje 1 - Slobodno kretanje robe
 • Poglavlje 4 - Slobodno kretanje kapitala
 • Poglavlje 3 - Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga
 • Poglavlje 16 – Oporezivanje
 • Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
 • Poglavlje 25 - Nauka i istraživanje
 • Poglavlje 26 - Obrazovanje i kultura
 • Poglavlje 29 – Carinska unija
 • Poglavlje 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom
 • Poglavlje 31 -  Spoljna, bezbednosna i odbrambena politika
 • Poglavlje 35 – Ostala pitanja: normalizacija odnosa sa Prištinom

dva i više potpoglavlja

 • Poglavlje 2 - Slobodno kretanje radnika
 • Poglavlje 8 - Politika konkurencije i državna pomoć
 • Poglavlje 9 - Finansijske usluge
 • Poglavlje 10 - Informaciono društvo i mediji
 • Poglavlje 14 - Transport
 • Poglavlje 15 - Energetika
 • Poglavlje 17 -  Ekonomska politika i monetarna unija
 • Poglavlje 23 – Pravosuđe i osnovna prava
 • Poglavlje 20 – Industrijska politika i Mala i srednja preduzeća
 • Poglavlje 28  - Potrošači i zaštita zdravlja
 • Poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe

preko pet potpoglavlja

 • Poglavlje 5 - Javne nabavke
 • Poglavlje 11 - Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Poglavlje 12 - Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika
 • Poglavlje 13 - Ribarstvo  
 • Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje
 • Poglavlje 24 -  Pravda, sloboda i bezbednost ima 9 potpoglavlja
 • Poglavlje 27 – Životna sredina ima 10 potpoglavlja

Radne grupe sa više potpoglavlja su posebno izazovne za praćenje i evaluaciju, kako u smislu koordinacije i procesa usaglašavanja stavova među članicama, tako i u pogledu ekspertize.

Radne grupe koncipiraju svoj rad i kreiraju programe potpuno autonomno. Aktivnosti i teme  biraju prema kriterijumima:

 • obima i raznovrsnosti tema
 • “čvrstine pravnih tekovina EU” koje važe za njihovo poglavlje
 • osetljivosti/kontraverznosti poglavlja na koje je usmeren rad Radnih grupa

U nekima je uglavnom precizan i razvijen acquiss, u nekima je zastupljen soft acquiss, za neka poglavlja su zahtevi EU formulisani  na nivou principa bez jasnih EU modela sa pozivanjem na standarde, dok se kod poglavlja 35 i 23 posebno razvija za Srbiju.

U posebno osetljiva poglavlja spadaju: 8, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 29, 31 i 35. Kao posebno značajna za razvoj zemlje ocenjena su poglavlja 10, 17, 20, 22, 25, 26 i 30.

Međusektorske radne grupe

Njihov rad obuhvata više poglavlja i usmerene su na praćenje, analizu i evaluaciju napretka u oblastima od značaja za dalju demokratizaciju, modernizaciju i napredak društva. Do sada je formirano pet međusektorskih radnih grupa:

Od samog osnivanja Konvent je delovao u skladu sa misijom da bude aktivna podrška procesu pristupanja Srbije u Evropsku uniju. Za više od 15 godina koliko postoji, organizacija je prošla nekoliko faza pre nego što je i zvanično postala savez udruženja koje danas broji preko 750 organizacija članica. Konvent je od samog početka svog rada imao aktivnu ulogu na evropskom putu Srbije.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i prve radne grupe Konventa

Model Nacionalnog Konventa o EU je preuzet iz Slovačke u kojoj funkcioniše od 2001. godine i uz snažnu podršku Kancelarije za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije, Konvent je postavljen kao projekat Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) u saradnji sa Slovačkom asocijacijom za spoljnu politiku (SPFA).

Prilаgоđеn okolnostima integracije Srbije, Konvent je od 2006. gоdinе prаtiо tоk prеgоvоrа о Spоrаzumu о stаbilizаciјi i pridruživаnju (SSP), a kаsniјe i nајvаžniје tеmе u prоcеsu pridruživаnjа Srbiје Еvropskoj Uniji.

U periodu od 2006 do 2012. godine obrazovano je šest radnih grupa koje su okupljale organizacije civilnog društva i vodile dijalog sa predstavnicima vlade i parlamenta o preprekama i problemima na putu integracije Srbije u  EU.  

Prvih šest radnih grupa Konventa bile su:

Dijalog je od samog početka bio utemeljen u diskusijama radnih grupa i predstavnika vlade iz kojih su se formulisale preporuke za unapređenje vladinih politika u navedenim oblastima. Preporuke su objavljivane u godišnjoj Knjizi preporuka Nacionalnog Konventa o EU a predstavljane su na Plenarnim sednicama jednom godišnje, kako tada tako i danas.

Pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji

Оtvаrаnjеm prеgоvоrа о pristupаnju Srbije Еvropskoj uniji 2014. godine, оtvorena jе i mоgućnоst dа sе Konvent postavi kао zasebna i neformalna plаtfоrmа civilnog društva.  

Konvent je uspostavljen kао tеlо za pоsеbnu sаrаdnju Nаrоdnе skupštinе Republike Srbije i civilnоg društvа u prоcеsu pristupnih prеgovora. Međutim, Narodna Skupština nije ostala jedini državni organ koji je prepoznao važnost postojanja platforme civilnog društva. Konvent  je svojom strukturom i načinom rada u potpunosti odgovorio na potrebu da se uspostavi struktuirana i institucionalizovana forma i za saradnju i konsultacije sa Vladom Republike Srbije i njenim telima zaduženim za pregovore o članstvu sa EU - pregovaračkim timom i pregovaračkim radnim grupama.

Princip saradnje između državnih organa i organizacija civilnog društva baziran je na Deklaraciji Komiteta ministara Saveta Evrope o kodeksu dobre prakse za učešće građana u procesu donošenja odluka.

Očekivanja ključnih aktera u procesu evropskih integracija, kao i od naših članica  su da Konvent bude značajan akter za uspostavljanje šireg društvenog konsenzusa u procesu pristupanja Srbije u EU,  da omogući formulisanje zajedničkih stavova civilnog društva i davanje preporuka i mišljenja o ispunjavanju merila i uslova za članstvo, za praćenje sprovođenja potrebnih  reformi i informisanje javnosti o dobitima koje pridruživanje EU donosi.  

Ovakva uloga zahteva sveobuhvatno i plansko delovanje kako prema donosiocima odluka  kao što su organi, tela, institucije i organizacije Srbije i Evropske unije, ali i prema akterima poput šire stručne javnosti, medija i građana koji takođe koji mogu da doprinesu uspešnosti sprovođenja reformi i podrže procese integracije Srbije u EU.

Nacionalni Konvent o Evropskoj Uniji kao savez udruženja

Nakon četiri godine uspešnog rada i aktivnog doprinosa članica Konventa ispunjenju misije, Programski savet je 2018. godine doneo odluku da se Nacionalni konvent konstituiše kao savez udruženja. Novi pravni status, unutrašnja struktura, organizacija i način rada definisani su Statutom i Poslovnikom o radu.

Delokrug rada i aktivnosti se proširuju u skladu sa aktuelnim trenutkom i okolnostima u kojima se nalaze pregovori Srbije sa EU. Prepoznali smo na vreme potrebu da se smisao i značaj evropskih integracija Srbije još više pojasni građanima i poveća njihova podrška ovom reformskom procesu. Takođe, da se ubrza dinamika pristupanja i poveća nivo razumevanja potrebe učešća svih segmenata društva u kreiranju, sprovođenju i praćenju ovog procesa.

Konvent kao savez udruženja omogućava:

 • rеdоvnе kоnsultаciје tela, organa i institucija Republike Srbije sа zаintеrеsоvаnim strаnаmа: civilnim društvоm, lоkаlnim sаmоuprаvаmа i prеdstаvnicimа privrеdе u prоcеsu prеgоvоrа i u njеgоvim rаzličitim fаzаmа,
 • na analizama zasnovano definisanje preporuka i mišljenja na pregovaračke pozicije Srbije, kao i praćenje ispunjavanja merila i uslova za članstvo u različitim sektorima po pregovaračkim poglavljima
 • stručan i оtvоrеn diјаlоg tokom svih faza u toku pregovora: od izrаdе prеgоvаrаčkih pоziciја i akcionih planova do sprоvоđеnjа rеfоrmi i prеuzеtih оbаvеzа
 • bоlје i kvаlitеtniје infоrmisаnjе јаvnоsti о prоcеsu pristupаnjа, о prеgоvоrimа,  pоslеdicаmа, pravima i obavezama rаzličitih  društvenih grupа, javne uprave, privrеdе i grаđаnа

Nataša dragojlović

Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji

U Nacionalnom konventu angažovana je od 2006. godine, kada koordinira Radnom grupom za pravosuđe, slobode i bezbednost, zatim tokom 2008. i 2009. godine kada koordinira radom šest Radnih grupa Konventa. Funkciju koordinatorke Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji obavlja od ponovnog osnivanja 2014. godine, od kada koordinira radom Programskog saveta, programski osmišljava i strateški usmerava njegov rad. Od 2018. godine upravlja i radom Sekretarijata Nacionalnog konventa.

Diplomirala je na smeru za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Specijalizirala je i magistrirala na istom fakultetu, na smeru Nacionalna i globalna bezbednost. Tokom studija posebno je bila zainteresovana za evropske integracije, Evropsku uniju i njene politike. Svoja znanja praktično je primenjivala i unapredila radom u civilnom društvu i kao profesionalni  državni službenik. Od 2005. do 2008. godine, radila je kao državna službenica u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, a zatim je u Ministarstvu odbrane bila angažovana na poslovima savetnice za evropske integracije i regionalnu saradnju. Karijeru državnog službenika završila je 2014. godine kao pomoćnica ministra regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Članica je Evropskog pokreta u Srbiji od 2002. godine. Najpre je bila predsednica Lokalnog veća Evropskog pokreta u Valjevu, zatim regionalni koordinator, a od 2006. godine i članica Izvršnog odbora. U Evropskom pokretu je osmislila i vodila brojne projekte ili učestvovala u njihovoj realizaciji, od kojih su najznačajniji Strategija spoljne politike Srbije , Podeli svoje znanje, postani mentorka  i  Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Radila je kao konsultant i menadžer na projektima Saveta Evrope, Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, Evropskog pokreta u Srbiji i kao predavač na Školi evropskih integracija  i Školi evropske bezbednosti. Od 2018. je gostujući predavač na multidisciplinarnim master studijama Evropska politika i upravljanje krizama pri Univerzitetu u Beogradu. Sertifikovani je posmatrač izbora (Short Term Observer – OSCE/ODIHR) i završila je početni kurs u oblasti civilno-vojne saradnje za funkcionalne specijaliste u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije. Pohađala je i Letnji univerzitet demokratije u Strazburu i Godišnji seminar o evropskim integracijama Beogradskog centra za političku izuzetnost. Urednik je, koautor i autor brojnih studija, publikacija i članaka od kojih su najznačajniji: Političke grupacije u Evropi, Spoljna politika Srbije – strategije i dokumenti, Ka borbenoj grupi Zapadni Balkan- vizija odbrambene integracije Srbije u EU, Srbija u procesu Evropskih integracija, Pojmovnik decentralizacije, Rečnik evropske bezbednosti, Vodič kroz programe EU. Bila je i stručni recenzent najnovijeg izdanja Evropa od A do Š.

Rođena je u Valjevu 1974. godine.

ivona gvozdenović

projektna menadžerka

Ivona rukovodi svim aspektima projektnog menadžmenta u radu Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Poseduje višegodišnje iskustvo u rukovođenju složenim regionalnim i nacionalnim projektima u oblasti zaštite ljudskih prava, socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva i unapređenja socijalne politike i zapošljavanja u procesu EU-integracija.

Ivona ima deset godina iskustva u civilnom sektoru i pre dolaska u Nacionalni konvent, radila je kao projektna i grant menadžerka u Fondaciji Ana i Vlade Divac, na istraživačkim projektima; u Inicijativi za prava osoba sa invaliditetom MDRI-S i jedan je od osnivača socijalnog preduzeća Kuhinja na točkovima, kao i autorka publikacije o zapošljavanju osoba sa invaliditetom kroz socijalno preduzetništvo.

Poseduje kompetencije u oblasti praćenja i procene projekata, jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća, razvijanja i upravljanja programima, prikupljanja sredstava i izgradnje partnerstava.

Posebno je zanimaju pitanja rodne ravnopravnosti, razvoja preduzetništva i lokalni i ekonomski razvoj.

Diplomirala je antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Razvija svoje veštine u oblasti praćenja i procene projekata, poseduje sertifikat International Program for Development Evaluation Training (IPDET) i članica je IDEAS-a (International Development Evaluation Association).

Siniša Šikman

finansijski menadžer

U timu Nacionalnog konventa, Siniša upravlja materijalno-finansijskim poslovanjem Konventa.

Ima puno iskustva u radu sa nevladinim sektorom, na pozicijama finansijski savetnik, izvršni sekretar, projektni menadžer.

Siniša je završio Fakultet za inženjerski menadžment, a takođe je i sertifikovani knjigovođa.

Bio je zaposlen u Beogradskoj otvorenoj školi, Centru za nenasilni otpor, knjigovodstvenoj agenciji, a ima i iskustvo rada na projektima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon što je pohađao obuke koje su nadograđivale njegovo akademsko obrazovanje, Siniša 2003. godine počinje kontinuirano da drži obuku u oblastima: timski rad, organizacija, komunikacijske veštine, strateška i nenasilna borba. Vrlo je tražen i cenjen predavač i svoje iskustvo prenosi širom sveta.

Posebno je zainteresovan za oblasti ljudska prava, ekologija, privreda, i oblast pregovora sa EU o statusu Kosova i Metohije.

milena vujović

saradnica na projektu

Milena se stara o praktičnim aspektima realizacije projekta i koordinaciji između mnogobrojnih članova Konventa, Sekretarijata i svih drugih značajnih aktera koji učestvuju u platformi rada na osnovu koje Nacionalni konvent o Evropskoj uniji obavlja svoje delatnosti.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo rada u međunarodnim diplomatskim organizacijama i diplomatskim predstavništvima u Srbiji, odlično poznaje diplomatski i korporativni protokol. Radeći na koordinaciji višegodišnjih bilateralnih i multilateralnih projekata, stekla je kompetencije istraživanja i planiranja u sklopu pisanja projektnih predloga i organizaciji događaja. Prošla je posebnu obuku za pisanje izveštaja o sprovođenju projekata, baziranu na pristupu PBR (performance-based reporting), kao i obuku koja obezbeđuje stručno postupanje prilikom pregovaranja i posredovanja u procesu regionalnog pomirenja.

Završila je Filozofski fakultet u Novom Sadu, odsek za anglistiku. U okviru stipendije fondacije Konrad Adenauer, stekla je specijalizaciju iz žurnalistike, a kasnije i iz neurolingvistike.

Posebno je zanima oblast ženskog preduzetništva u okviru socijalnog preduzetništva, poljoprivreda i ruralni razvoj i oblast pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

Ivana lazarević

menadžerka za odnose s javnošću

Ivana je zadužena za komunikaciju sa medijima i praćenje primene strategije komunikacije Nacionalnog konventa. Od 2013. do 2016. godine radila je u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i Regionalnom konventu o Evropskoj uniji kao asistent i istraživač.

U oblasti evropskih integracija, bavila se istraživanjima u poglavljima 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih elemenata, kao i poglavlju 30 – Ekonomski odnosi sa inostranstvom. Učestovala je na brojnim obukama i predavanjima u oblasti strateškog planiranja, vođenja projekata i evaluacije. Organizovala je više od 200 događaja u Nacionalnom konventu i predstavljala Konvent na brojnim događajima u zemlji i svetu.

Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu na smeru Međunarodne finansije i specijalizaciju na IT Akademiji u oblasti digitalnog marketinga i e-poslovanja.

Prati oblast regionalnog razvoja, poljoprivrede i ruralnog razvoja i ekonomskih odnosa, s posebnim osvrtom na saradnju Evropske unije sa Kinom, ali i saradnju Srbije sa Kinom u kontekstu evropskih integracija.

Tečno govori engleski, ruski i nemački a služi se italijanskim i kineskim jezikom.

Nina Lopandić

Menadžerka kancelarije

U Nacionalnom konventu angažovana je na poslovima menadžera kancelarije i asistenta koordinatorke.

Nina ima preko 20 godina godina iskustva u civilnom sektoru. Pre dolaska u Nacionalni konvent, radila je u Evropskom pokretu u Srbji, prvo kao izvršni sekretar i asistent na projektima, a zatim kao šef kancelarije, menadžer događaja i koordinator projekata i Mreže Evropskog pokreta u Srbiji.

U Nacionalnom konventu je prvi put bila angažvana još 2006. godine na organizaciji  prve Plenarne sednice Konventa. Od tada je, u više navrata, u Evropskom pokretu bila angažovana na organizaciji i koordinaciji sednica radnih grupa Konveta.

Nina ima veliko iskustvo u obavljanju poslova menadžera kancelarije – svih administrativnih, logističkih i organizacionih poslova vezanih za svakodnevno organizovanje rada kancelarije.

Takođe, ima bogato iskustvo u koordinaciji brojnih projekata iz oblasti evropskih integracija i regionalne saradnje, posebno u organizovanju skupova, okruglih stolova, javnih rasprava, lokalnih i međunarodnih konferencija.

Od 1993. do 1995. godine koordinirala je aktivnosti Etničkog foruma, a od 1995. do 2007. godine koordinirala je aktivnosti Foruma za međunarodne odnose EPuS-a.

Od 1993. do 2007. godine radila je kao asistent na brojnim projektima koji se bave evropskim integracijama i regionalnom saradnjom, a takođe je organizovala niz skupova, okruglih stolova, javnih rasprava, lokalnih i međunarodnih konferencija. Učestvovala je u pripremi mnogih publikacija EPuS-a.

Od 2011. do 2020. godine radila je kao koordinator projekta u EPuS-u i kao koordinator Mreže Evropskog pokreta u Srbiji – rukovodila je i koordinirala projektima i organizovala međunarodne konferencije (sprovođenje celokupne implementacije projekata, uključujući finansijske, administrativne, logističke i organizacione aspekte).

Govori engleski, a služi se portugalskim i francuskim jezikom jezikom.