Carinska unija

Kada završimo proces pristupanja i postanemo članica EU srpski državljani će moći da kupe robu u bilo kojoj državi članici EU i da je, bez ikakvih carinskih dažbina, dopreme u Srbiju. Srbija će nakon pristupanja, kao i sve države članice EU, primenjivati istu carinsku stopu na robu koja se uvozi iz zemalja koje nisu članice EU.

Kada budemo deo unije naši carinici će raditi po visokim profesionalnim standardima koji važe u EU. Bićemo deo Zajedničke trgovinske politike i zajedničkog poljoprivrednog tržišta uz efikasnu koordinaciju ekonomskih i monetarnih politike među državama članicama. Sve to bez carinske unije ne bi bilo moguće.

Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih zemalja primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote.

Status poglavlja

Skrining za Poglavlje 29 je započeto u martu i završeno u junu 2014. godine. Izveštaj o skriningu je donet u novembru 2015. a poglavlje je otvoreno 20. juna 2017. godine.