Finansijski nadzor

Kada postanemo članica EU novac građana Srbije trošićemo namenski i odgovorno. Kontrola trošenja javnog novca biće po standardima EU, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou. Svi koji upravljaju budžetom moraće to da čine u interesu i za korist građana Srbije. Isto tako, odgovorno i namenski, koristićemo  i finansijska sredstva EU.

Kontrola prikupljanja i trošenja budžetskih sredstava biće znatno bolja nego sada. Vrhovna državna revizorska institucija biće stvarno funkcionalno i operativno nezavisna.

Na višem nivou će biti i kapaciteti institucija koje suzbijaju nepravilnosti i prevare u korišćenju finansijskih sredstava EU i borbe se protiv krivotvorenja novčanica i kovanica evra.

status poglavlja

Analitički pregled usklađenosti zakonodavstva Republike Srbije sa propisima EU, u okviru Poglavlja 32, je okončan u maju 2014. godine, objavljivanjem Izveštaja o usklađenosti sa pravnim tekovinama EU u Poglavlju 32 – Finansijska kontrola (EC Screening Report for Chapter 32 – Financial Control).

U Pregovaračkoj poziciji za Poglavlje 32, Republika Srbija je potvrdila da prihvata pravne tekovine EU i obavezala se da ih u potpunosti sprovede do stupanja u članstvo i to onako kako one glase na dan 25. jula 2014. godine.

Zajednička pozicija Saveta Evropske unije, u vezi sa Poglavljem 32, je usvojena 3. decembra 2015. godine i dostavljena Vladi Republike Srbije na Međuvladinoj konferenciji, koja je održana 14. decembra iste godine, na kojoj je Poglavlje 32 i zvanično otvoreno.

Zajednička pozicija Saveta Evropske unije definiše sledeća merila za uslovno zatvaranje Poglavlja 32:

  • Dalje usklađivanje pravnog okvira kako bi se obezbedila usklađenost zakonodavstva u oblasti interne finansijske kontrole u javnom sektoru, kao i njegovo sprovođenje, uz obezbeđivanje odgovarajućih administrativnih kapaciteta za sprovođenje, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, u fondovima za socijalno osiguranje i u javnim preduzećima. Pored toga, neophodno je obezbediti da funkcija centralizovane budžetske inspekcije bude usklađena sa zahtevima koncepta interne finansijske kontrole u javnom sektoru.
  • Obezbeđivanje finansijske, funkcionalne i institucionalne nezavisnosti, kao i odgovarajućih administrativnih kapaciteta Državne revizorske institucije za vršenje finansijske revizije i revizije svrsishodnosti, u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI).
  • Obezbeđivanje efikasne i efektivne koordinacije aktivnosti u oblasti suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima EU sa Evropskom komisijom (EK) , a posebno u pružanju podrške inspektorima Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) u vršenju administrativnih provera i istraga. Dalje, neophodno je zakonom utvrditi obavezu čuvanja dokaza, kao i dovoljan pravni osnov i operativne kapacitete službe za koordinaciju aktivnosti na suzbijanje nepravilnosti i prevara . Konačno, Srbija u saradnji sa EK treba da postigne odgovarajuće rezultate, odnosno učinak (track record), u postupanju sa prijavljenim nepravilnostima.
  • Ratifikaciju i sprovođenje Ženevske konvencije o suzbijanju falsifikovanja valuta iz 1929. godine  i usklađivanje zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU o proveri autentičnosti kovanica evra i postupanju sa kovanicama evra koje nisu podobne za opticaj, o proveri autentičnosti novčanica evra, kao i obezbeđivanje potrebnih administrativnih kapaciteta u Odeljenju za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca Narodne banke Srbije (NBS).

Iako je Poglavlje 32 prvo poglavlje koje je otvoreno u pristupnim pregovorima sa EU, Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2019. godinu je, kao i svih godina do sada, konstatovao da je Srbija u tom domenu umereno pripremljena (ocena 3/5), uz postignut izvestan napredak  (ocena 3/5). Potrebno je da Srbija uloži dodatni napor u cilju rešavanja upravljačke odgovornosti i jačanja unutrašnje kontrole i interne revizije, dok je, takođe, potrebno i unaprediti pravovremeno sprovođenje preporuka eksterne revizije. U oblastima zaštita finansijskih interesa EU i zaštita evra od falsifikovanja, Srbija je postigla visok nivo usklađenosti sa pravnim tekovinama.