Industrijska politika i preduzetništvo

Nakon okončanja procesa pristupanja EU naše nacionalno zakonodavstvo biće usklađeno sa pravnim tekovinama Evropske unije i u oblasti industrijske politike i preduzetništva. Bićemo deo zajednice koja promoviše industriju baziranu na digitalizaciji, inovacijama i primeni novih tehnologija koje su efikasne u upotrebi resursa i nisu štetne po životnu sredinu.

Srbija će industrijsku politiku, kao i ostale članice, bazirati na konkurentnosti, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u cilju podsticanja investicija i stalnom unapređenju preduzetništva i inovacija.

Kada budemo deo EU našim preduzetnicima biće dostupni brojni programi za podršku razvoja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. U razvoju preduzetništva poštovaćemo osnovne prioritete: unapređenje poslovnog okruženja, bolji pristup finansijama za mala i srednja preduzeća, unapređenje pristupa novim tržištima i promocija preduzetništva.

status poglavlja

Republika Srbija je prihvatila pravne tekovine Evropske unije koji se odnose na preduzetništvo i industrijsku politiku i navela je da ne očekuje nikakve teškoće u sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije do svog punopravnog članstva.

Pregovaračka pozicija Republike Srbije za Poglavlje 20 je definisana u januaru 2017. godine, a Poglavlje 20 je zvanično otvoreno 27. februara 2017. godine. U Zajedničkoj poziciji konstatovano je da Pregovaračko poglavlje 20 može biti privremeno zatvoreno isključivo kada se Evropska komisija saglasi da je ispunjeno sledeće merilo: „Republika Srbija treba da izradi i započne sprovođenje sveobuhvatne industrijske strategije, koju podržava sistem indikatora za evaluaciju i merila koja su predložena na osnovu politike Evropske unije relevantne za industriju“. To podrazumeva da Republika Srbija treba da „unapredi svoje kapacitete za kreiranje industrijskih politika, pre svega, kroz uspostavljanje sistema jasnih merila, indikatora i kritičkih pregleda stručnjaka, i da dostavlja redovne izveštaje o sprovođenju Komisiji“.