Obrazovanje i kultura

Oblasti obrazovanja i obuka, mladih i kulture prvenstveno su u nadležnosti zemalja članica Evropske unije, ali kada budemo deo naučnog sistema EU otvoriće nam se mogućnost  punopravnog učešća u programima EU za nauku i istraživanje, što omogućava uključivanje naših naučnika u međunarodne projekte i obezbeđivanje  dodatnih sredstava za ¬ finansiranje istraživanja.

Ukupnom napretku i poboljšanju kvaliteta života u velikoj meri doprinose zajednički programi delovanja u nauci, istraživanju i inovacijama. Na taj način zemlje članice EU mogu postizati bolje zajedničke rezultate i viši nivo konkurentnosti na globalnom planu uz puno poštovanje njihove odgovornosti za sadržaje koji se izučavaju, organizaciju obrazovanja i stručnog usavršavanja, kao i njihove nacionalne i regionalne kulturne raznolikosti.

Pravne tekovine EU u oblasti obrazovanja i kulture sastoje se pre svega od okvira za saradnju, koji čine programi EU i otvoreni metod koordinacije koji treba da doprinese približavanju nacionalnih politika i ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Pravne tekovine EU takođe nalažu članicama da omoguće obrazovanje dece radnika migranata koji dolaze iz drugih članica, kao i da spreče diskriminaciju državljana članica EU.

status poglavlja

Poglavlja 25 i 26 su otvorena kao šesto, odnosno osmo, po redu od početka pristupnih pregovora.

Najpre je otvoreno Pregovaračko poglavlje 25 – Nauka i istraživanje (13. decembra 2016. godine) i istog dana i privremeno zatvoreno, budući da se poglavlja smatraju privremeno zatvorenim do trenutka završetka pregovora u svim poglavljima. To ujedno znači i da svako poglavlje koje je privremeno zatvoreno, u bilo kom trenutku dok traju pregovori sa EU, mogu biti ponovo otvorena. Poglavlje 26 – Obrazovanje i kultura je otvoreno i odmah zatvoreno 27. februara 2017. godine.