Pravda, sloboda, bezbednost

Kada Srbija postane članica EU bezbednost građana Srbije će biti veća, pravna država i vladavina prava će biti zaštićene, a Srbija će postati deo jednog velikog sistema koji sve izazove, kada je reč o bezbednosti građana, rešava razmenom informacija i bliskom saradnjom. Bićemo deo prostora pravde, slobode i bezbednosti.

U EU ćemo se mnogo lakše boriti protiv terorizma, organizovanog kriminala i trgovine ljudima. Pravosudna, policijska i carinska saradnja u EU je efikasna i naši građani će uživati koristi od te saradnje.

status poglavlja

U 2019. godini nastavljena je revizija Akcionog plana za Poglavlje 24, koja je započeta prethodne godine, sa ciljem da se postojeća verzija AP uskladi tako da omogući ispunjenje prelaznih merila, definisana na međuvladinoj konferenciji u maju 2016. godine, kada je i otvoreno ovo poglavlje. Važeća verzija Akcionog plana pisana je na osnovu preporuka iz Izveštaja o skriningu, te ne sadrži aktivnosti za sva prelazna merila dobijena u okviru Zajedničke pregovaračke pozicije Republike Srbije i Evropske unije, jula meseca 2016. godine. Izmenama ovog dokumenta, Vlada Srbije želi da ukaže da je spremna da dobije merila za zatvaranje ovog poglavlja. Pored toga, cilj je da se nedostignuti rokovi iz aktuelnog AP pomere i usklade sa novom dinamikom predviđenom Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU. U ovom dokumentu je rok za usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU pomeren sa 2018. na 2021. godinu, pri čemu je uzeto u obzir da pregovarački proces mora biti završen dve godine pre zvaničnog ulaska u EU, za šta je 2025. projektovana kao okvirna godina.