Pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga

Kada Srbija postane članica EU naši privrednici će moći da obavljaju delatnost u bilo kojoj državi članici EU. To garantuje pravo poslovnog nastanjivanja. Pristupanjem države EU, u oblasti prekograničnog pružanja usluga, privrednim subjektima Srbije, fizičkim i pravnim licima, biće omogućeno slobodno pružanje usluga u svakoj državi članici EU, a da se u njima poslovno ne nastanjuju. Unutar ovog Poglavlja postoje izuzeci: ne raspravlja se o uslugama u području finansija, poljoprivrede i prometa.

Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU naši građani će sa svojim diplomama imati slobodan pristup tržištu rada EU. To će im omogućiti da se bave profesijama čije su kvalifikacije uzajamno priznate bez obzira na to u kojoj su zemlji članici kvalifikacije stečene.

Kada Srbija bude članica EU poštanske usluge će biti kvalitetnije, a jeftinije. Bićemo deo zajedničkog tržišta za poštanske usluge jer cilj EU je da osigura kvalitet usluga i postepeno otvori taj sektor za tržišnu konkurenciju. Namera je da se postigne potpuna liberalizacija poštanskih usluga kako bi se snizili troškovi usluga potrošačima i kompanijama.

Status poglavlja

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 3 održan je 30. i 31. januara 2014. godine, a bilateralni skrining 12. i 13. marta 2014. godine. Izveštaj o skriningu je objavljen u martu 2015. godine.

Izveštaj o skriningu sadrži jedno merilo za otvaranje pregovora u ovom poglavlju:

  • Sveobuhvatna i detaljna strategija za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti profesionalnih kvalifikacija. Strategija mora da obuhvati sve reforme koje su neophodne u smislu usklađivanja zakonodavstva i izgradnje institucionalnih kapaciteta za priznavanje profesionalnih kvalifikacija stečenih u drugim državama članicama, kao i za pružanje pomoći stručnjacima koji su stekli kvalifikacije u Srbiji i nameravaju da pružaju usluge u drugim državama članicama. Strategija, takođe, mora da obuhvati i sva usklađivanja vezana za obuku lekara, stomatologa, medicinskih sestara za opštu negu, babica, farmaceuta i veterinarskih hirurga, која mora biti usklađena sa minimalnim zahtevima za obuku navedenim u Direktivi 2005/36/EZ. Za svaku radnju obuhvaćenu ovom strategijom potrebno je definisati krajnji rok, odgovorno lice i jasno navesti odgovarajuću odredbu propisa EU.

Kako je merilo za otvaranje poglavlja ispunjeno, izrađena je finalna verzija Pregovaračke pozicije Republike Srbije u ovom poglavlju i očekuje se njeno usvajanje narednih dana.