Pravosuđe i osnovna prava

Kada budemo u EU svi ćemo pred nezavisnim sudijama biti jednaki. Suđenja neće trajati u nedogled. Borba protiv korupcije biće stvarna. Nezavisni sudovi će suditi svim korumpiranim građanima i neće biti zaštićenih pojedinaca bez obzira na kojoj su funkciji  i kojim se poslom bave. Ovo nam ne garantuju samo Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i Povelja osnovnih prava EU već praksa u državama članicama EU gde zbog korupcije i kršenja ljudskih prava odgovaraju predsednici, premijeri, ministri, poslanici ... svi bez izuzetka.

Nezavisnost sudstva je uslov svih uslova za vladavinu prava. Bez nezavisnog sudstva nema demokratije i poštovanja ljudskih prava. Jedno od osnovnih prava je pravo na „pravično suđenje“ pred „nezavisnim i nepristrasnim sudom, obrazovanim na osnovu zakona“.

Kada postanemo deo EU predstavnici vlasti neće moći da utiču na pravosuđe, da komentarišu istrage, sudske postupke niti odluke sudija i tužilaca. Pravosuđe će biti i finansijski nezavisno. Imovina funkcionera biće proveravana.

Kada Srbija bude članica EU neće biti političkih, ekonomskih i drugih pritisaka na medije i civilno društvo, neće biti ugrožavanja prava na slobodu izražavanja. Biće poštovana i sva druga osnovna prava i prava manjina, pravo na život, pravo na obrazovanje, pravo na rad, pravo na slobodu i sigurnost, pravo na socijalnu sigurnost, pravo na slobodu kretanja, pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, pravo na slobodu okupljanja i udruživanja, pravo na zaštitu od gladi, pravo na imovinu, pravo na ravnopravnost naroda, pravo na mir, pravo na zdravu okolinu...

status poglavlja

Koordinacijom i usmeravanjem reformi u ovom poglavlju rukovodi Ministarstvo pravde Republike Srbije. U skladu s tim, na internet prezentaciji Ministarstva pravde dostupni su svi dokumenti koji se odnose na ovo pregovaračko poglavlje. Poglavlje 23 je otvoreno u julu 2016. godine, kada su data i, takozvana, prelazna merila (interim benchmarks) na osnovu kojih Srbija mora da usmerava dalji tok reformi iz pomenutih oblasti.

Zbog sprecifičnosti Srbije, istorije odnosa prema manjinama i velikog broja manjinskih grupa, zahtev Evropske unije je bio i da se unutar Poglavlja 23 izdvoji oblast manjinskih prava i uredi posebnim Akcionim planom, čiju izradu je sprovelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Radna grupa za Poglavlje 23 okuplja predstavnike i predstavnice nevladinih organizacija, strukovnih udruženja, pravosudnih profesija, akademske zajednice, instituta, kao i pojedinca. Model učešća u proceni napretka Srbije u pogledu uspostavljanja vladavine prava i zaštite osnovnih ljudskih prava, Radna grupa crpi iz sistema ranog upozoravanja predviđenog Akcionim planom za Poglavlje 23, značaja suštinskih konsultacijama sa civilnim društvom kao preduslova za reformske procese i formalne uloge koju Nacionalni Konvent o Evropskoj uniji ima u samom procesu pristupanja.