Ribarstvo

Kada uđemo u EU bićemo deo politike koja ima cilj da na evropskom nivou dugoročno osigura održivo korišćenje živih bogatstava mora i drugih vodenih resursa.

Zajednička ribarska politika EU vraća riblje resurse na održivi nivo i obezbeđuje građanima stabilan izvor zdrave i bezbedne hrane na duži vremenski period. Ona nastoji da donese novi prosperitet sektoru ribarstva, prekine zavisnost od subvencija i stvori nove mogućnosti za radna mesta i rast u priobalnim područjima.

Svi koji se bave ribarstvom u Srbiji imaće priliku da plasiraju prozvode na tržište EU uz očuvanje nacionalnih vodenih resursa. Tržište EU sve više traži  zdrave proizvode.

Osnovu Zajedničke ribarske politike EU čini ekonomski opravdano, društveno prihvatljivo i ekološki održivo iskorišćavanje živih vodenih organizama, uključivanje ribarska udruženja i usklađenost s drugim politikama EU.

Status poglavlja

U dosadašnjem procesu pristupanja EU najdalje se odmaklo unutar poglavlja koje se bave poljoprivredom, bezbednošću hrane i ribarstvom (nadležnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede).

Na eksplanatornom skriningu, održanom 30. septembra 2014. godine, stručnjaci Generalnog direktorata za pomorsku politiku i ribarstvo detaljno su predstavili pravne tekovine EU u ovoj oblasti. Bilateralni skrining, na kome je srpska delegacija predstavila svoje zakonodavstvo u ovoj oblasti, kao i uočene razlike u odnosu na pravne tekovine EU, održan je 14. novembra 2014. godine. Izveštaj o skriningu je izrađen tokom 2015. godine. U skrining izveštaju nisu navedena početna merila, već je preporučeno otvaranje pregovora u ovom poglavlju.

Srbija je dobila poziv za podnošenje Pregovaračke pozicije za Poglavlje 13, što je Vlada i uradila i dostavila je poziciju Evropskoj komisiji u novembru 2017. godine. Pregovori sa Srbijom o Poglavlju 13 zvanično su počeli u junu 2018. godine.