Transportna politika

Transport je jedan od ključnih elemenata ekonomije. Transport obezbeđuje povezivanje proizvođača i potrošača, kruženja kapitala, ali ostvaruje i integraciju društva kroz prevoženje ljudi radi njihovog učešća na tržištu radne snage, kulturnih proizvoda, pružanja zdravstvenih, socijalnih i drugih usluga.

Srbija se ispunjavanjem uslova i pristupanjem EU integriše u uspostavljen efikasan transportni sistem u kojem se putnici i robe prevoze, sve više, na bezbedan i ekološki način.

Kada Srbija postane članica EU bićemo deo transportnog sistema koji će do 2050. godine potpuno iskoreniti smrtne ishode u saobraćajnim nesrećama, a iz gradova potpuno ukloniti emisiju CO2  i tako maksimalno smanjiti zagađenje vazduha iz saobraćaja.

Jedan od ciljeva transportne politike EU je do 2050. godine za 60% smanjenje emisije štetnih gasova sa efektom staklene bašte. Isti rok je i za maksimalno moguće smanjenje zagađenja koje prouzrokuju vazdušni i brodski prevoz. Do tada će polovina drumskog prevoza tereta biti prebačena na železnice i vodni saobraćaj, biće tri puta više brzih pruga i svi glavni aerodromi biće povezani sa železnicom i glavnim morskim lukama, a sve železnice sa svim rečnim lukama.

Ciljevi Srbije treba da se poklapaju sa ciljevima transportne politike EU koja vodi ka bezbednom i ekološkom transportu.

Status poglavlja

  • Evropska unija i Srbija su diskusiju oko Poglavlja 14 i 21 počele 2014. godine. Eksplanatorni skrining za poglavlja 14 (Transportna politika) i 21 (Transevropske mreže) održan je u Briselu decembra 2014. godine.
  • Februara 2015. godine, u Briselu je održan bilateralni skrining za Poglavlja 14 i 21.
  • Tokom 2017. i 2018. godine Srbija je radila na Pregovaračkoj poziciji za Poglavlja 14 i 21.
  • U oktobru 2018. godine Srbija je predložila Pregovaračku poziciju za oba poglavlja. Održane su konsultacije sa Konventom oko Pregovaračke pozicije u Narodnoj skupštini, na kojoj su izloženi stavovi Nacionalnog Konventa o EU za oba poglavlja, odnosno prodiskutovani su glavni problemi na koje je Konvent ukazivao još tokom svojih diskusija u 2018. godini.