Slobodno kretanje robe

Sloboda je ključna garancija savremenog društva. Sloboda se izražava slobodom govora, izbora, slobodom misli i kretanja. Sloboda kretanja robe, uz slobodu kretanja ljudi, usluga i kapitala je jedna od osnovnih sloboda na kojima se zasniva Evropska unija.

Kada Srbija završi pregovore u ovoj oblasti i pristupi EU srpski proizvodi će se bez ikakvog ograničenja i mnogo jeftinije nego sada kretati evropskim tržištem. Naši  preduzetnici neće morati kao sada da plaćaju dva testiranja svojih proizvoda što dodatno opterećuje plasman na tržište EU i zahteva više i vremena i novca.

Potrošači i zdravlje građana Srbije biće bezbedniji jer će proizvodi biti kontrolisani po evropskim standardima. Domaćim potrošačima biće dostupne sve informacije o svakom proizvodu.

Završetkom pregovora u ovoj oblasti biće obezbeđena potpuna usklađenost domaćih propisa sa evropskim zakonodavstvom. Danom pristupanja EU Srbija postaje deo unutrašnjeg tržišta EU na kojem važe jednaka pravila za sve proizvode država članica.

Preporuke radne grupe za 2019. godinu

Konvent od osnivanja svake godine objavljuje Knjigu preporuka u kojoj Vladi Srbije, Evropskoj uniji, ali i civilnom društvu predlaže mere za poboljšanje i ubrzavanje procesa pristupanja EU. Konkretne mere koje predlažemo usmerene su na unapređenje i poboljšanje svih oblasti života u našem društvu, a sve su obuhvaćene pregovorima o pristupanju Srbije EU. 

Konvent će uporno, jer je to u interesu naših građana i privrede, nastaviti da ponavlja preporuke ne obazirući se na to što Vlada i EU pa čak i nevladine organizacije neke od preporuka ne prihvataju ili odlažu primenu. Konvent će nastaviti da obaveštava javnost o svim preporukama, naročito da insistira na onima koje nisu prihvaćene i podseća kakve to posledice proizvodi po razvoj našeg društva i proces pristupanja EU.

Za ovo poglavlje, sve osim jedne nove preporuke, radna grupa ponavlja i 2020. godine:

Vladi Republike Srbije:

  • Neophodno je u najkraćem roku okončati proces usvajanja akcionog plana koji će uokviriti put Srbije ka potpunom usaglašavanju sa članovima 34-35 UFEU (neharmonizovana oblast), kao i strategije i akcionog plana za dalje usaglašavanje zakonodavstva u harmonizovanoj pravnoj oblasti; (ponovljena preporuka)
  • Dalje intenziviranje napora za potpunousaglašavanje sektorske tehničke regulative, naročito u oblastima radio i telekomunikacione opreme, opreme pod pritiskom, građevinskih proizvoda, eksploziva za civilnu upotrebu, pirotehničkih sredstava, bezbednosti igračaka,zahteva za eko-dizajnom i energetske efikasnosti, na nivou zakona i podzakonskih akata; (ponovljena preporuka)
  • Dalje jačati administrativne i finansijske kapacitete institucija koje se direktno bave tematikom obuhvaćenom Poglavljem 1 uz adekvatnu stručnu i sektorsku podršku od strane svih relevantnih aktera – ministarstva, Vlada, ATS, Direkcija za mere i dragocene metale, Institut za standardizaciju Srbije itd; (ponovljena preporuka)
  • Više napora uložiti u razvoj adekvatnog okruženja za primenu principa uzajamnog priznavanja, pre svega kroz usvajanje predloga Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, kao osnovnog načela kojim se pojednostavljuje trgovina u neharmonizovanoj oblasti. (nova preporuka)

Organizacijama civilnog društva:

  • Podizanje opšteg nivoa svesti, kako građana tako i privrednika, o značaju i koristima koje donosi usklađivanje sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti je od izuzetnog značaja. S tim u vezi, uloga civilnog društva u ovom procesu je bitna kako bi se animirala šira javnost. (ponovljena preporuka)

CENTAR ZA EVROPSKE POLITIKE (CEP)

CEP je nezavisna istraživačka organizacija (think tank) kojasnažno utiče na kreiranje javnih politika u Srbiji. CEP pronalazi i predlaže pametne opcije za unapređenje javnih politika, koje su zasnovane na istraživanju i temeljnom poznavanju javne uprave. CEP usmerava kreiranje javnih politika ka dostizanju evropskih vrednosti i dugoročnih koristi od članstva uEU.

U 2020. godini, članovi rastućeg i visokomotivisanog tima CEP-a jesu široko priznati stručnjaci i istraživači, kojis voje znanje i iskustvo prenose zajednici i čiji glas snažno odjekuje u nacionalnim medijima.

Istraživanja i analize CEP-a su osnova za kreiranje javnih politika. CEP edukuje i zagovara kvalitetne opcije javnihpolitika orijentisane ka transformisanju Srbije u uspešnu buduću članicu EU.

CEP će u 2020-oj unaprediti kvalitet istraživačkih proizvoda i metodologije, poboljšaće upravljačku strukturu i povećati komunikacione i zagovaračke kapacitete i ostvariti širi doseg ključnih poruka.

koordinator radne grupe

Radnom grupom rukovodi Dušan Protić, diplomirani pravnik iz Beograda, rođen 1970. godine. Od 2001. godine obavljao dužnosti zamenika ministra pravde, direktora Pravosudnog centra i pomoćnika ministra za pravne i normativne poslove u više upravnih oblasti. Vodio je aktivnosti u vezi sa izradom zakona i drugih propisa iz delokruga organa, procesom pridruživanja Srbije EU i pravnom harmonizacijom, kao i vođenje dijaloga o javnoj politici sa relevatnim institucijama, poslovnom zajednicom, nevladinim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama.

Od 2015. godine je samostalni konsultant i programski menadžer za unutrašnje tržište Centra za evropske politike (CEP), nezavisne, nevladine istraživačke  organizacije (think tank) u oblasti unapređenja okruženja za kreiranje javnih politika u Srbiji. Kao pravni ekspert, u tom periodu je učestvovao u projektima međunarodne pomoći USAID-a, EU-IPA programa, OECD/SIGMA i više bilateralnih programa, pored ostalog, u oblasti reforme javne uprave, pristupa pravdi, tržišne regulative, politike konkurencije i zaštite potrošača.

Zahvaljujući holističkom pristupu u normativnim, istraživačkim i razvojnim zadacima, pokazao je sposobnost analize, konceptualizacije i pružanja kreativnih regulatornih ili institucionalnih rešenja u složenom okruženju. Autor je više stručnih publikacija i studija. Koordinator je radnih grupa NKEU za pregovaračka poglavlja 1, 3 i 28.

Članovi i članice radne grupe

Andrijana Tomić -Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, Aleksa Radonjić – bez afilijacije, Ana Knežević Bojović – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED, Dane Pribić -Europolis, Dušanka Samardžić -Privredna komora Srbije PKS, Ivana Đoković – Srpska asocijacija menadžera, Jelena Mićunović – Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine, Jovanka Knežević – Asocijacija potrošača Srbije, Milivoj Armus – Privredna komora Beograda, Mladen Alfirović – Nacionalna organizacija potrošača Srbije, Petar Bogosavljević – Pokret za zaštitu potrošača Srbije, Privredna Komora Novi Sad, Radmila Milivojević – Evropski pokret u Srbiji EpuS, Ratko Filipović – Privredna komora Vojvodine, Ružica Stančić – Privredna Komora Kragujevac, Sanja Filipović – Ekonomski institut, Slobodan Krstović – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED, Srđan Dimitrijević – Evropski pokret u Srbiji Leskovac, Vera Vida – Centar za zaštitu potrošača CEPS, Zoran Nikolić – Nacionalna organizacija potrošača Srbije